AVALUACIÓ GENERAL

PREGUNTA

1

2

3

TOTAL

1

Organització del grup.

Es discuteixen contínuament sense arribar a cap acord.

Es discuteixen sovint, però arriben acords que els permet fer feina.

Tenen discussions constructives sobre el tema de treball i l'organització.


2

Navegació.

Es perden contínuament i no troben la informació.

Encara que entren i surten arriben a trobar la informació que necessiten.

Naveguen sense problemes i troben ràpidament la informació


3

Elaboració del fulletó informatiu.

És poc atractiu i no queda clara la informació que volien transmetre.

És bastant atractiu en quant a disseny i s'entén el que volien transmetre.

Es atractiu i original. La informació que transmet és clara i precisa.


4

Presentació de diapositives.

No combinen imatges amb textos adients. Falten títols

Combinen les imatges i els textos. Hi ha títols a cada diapositiva.

Segueixen amb ordre totes les etapes de construcció de l'hort, amb imatges i textos adients.


5

Disseny i construcció de l'hort.

La seva actitud perjudica la feina del grup. No participa activament.

Participa però li manca. autonomia, dubte i recorda gaire el treball fet

Pren iniciatives i el seu coneixement el permeten ésser bastant autònom


6

Participació en el fòrum

Té dificultat per utilitzar-lo, o no l'utilitza d'una forma adient.

És bastant autònom i el sap utilitzar.

S'interessa per contestar i formular qüestions. Ha descobert les avantatges que pot tenir.