-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística
---

 
Racó del CCNL Funcions
 

- Instruccions de secundària

4.2.4. Comissió de normalització lingüística
A fi d’arribar a l’ús ple de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, en els centres es constituirà una comissió de normalització lingüística (CNL) que assessorarà l’equip directiu en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar l’ús de la llengua catalana. Aquesta comissió tendrà com a funcions bàsiques les següents:
a) Promoció i coordinació de les activitats previstes en la concreció anual del projecte lingüístic del centre.
b) Informació i difusió, als diferents sectors de la comunitat educativa, de les mesures d’estímul que afavoreixin la realització del projecte lingüístic de centre.
c) Supervisió de l’actualització bibliogràfica del centre des del punt de vista de la normalització lingüística.
d) Confecció de l’inventari dels recursos i la gestió del pressupost assignat pel centre a les activitats especialment programades per afavorir la normalització lingüística.
e) Qualsevol altra que tengui relació amb activitats de normalització lingüística del centre d’acord amb la normativa aplicable.
Aquesta comissió la designarà la direcció del centre i estarà formada per entre tres i sis membres del claustre, un dels quals serà nomenat coordinador de la comissió de normalització lingüística (CCNL).

4.2.5 Funcions del coordinador de la comissió de normalització lingüística (CCNL)
Les funcions del CCNL seran, en general, les de coordinació de les activitats de la CNL i la dinamització de les activitats necessàries per assolir els objectius que estableix la normativa aplicable i, en concret, la del projecte lingüístic de centre. L’equip directiu determinarà les actuacions que cal desenvolupar, i les prioritats, entre les següents:
- Assistir a les sessions de la comissió de coordinació pedagògica del centre, amb veu i sense vot.
- Col·laborar amb l’equip directiu en totes les tasques que se li encomanin des de la perspectiva de la normalització lingüística del centre.
- Gestionar, si és el cas, la realització dels estudis previs a la redacció del PLC i posar-los en coneixement de l’equip directiu.
- Redactar, si és el cas, el PLC per delegació de l’equip directiu i seguint-ne les indicacions per sotmetre’l a les aprovacions adients: equip directiu, claustre i consell escolar.
- Fer el seguiment de l’ús del català com a llengua en què s’imparteixen les àrees, matèries o assignatures que el PLC estableixi de forma que els mínims, tant d’àrees com d’horari lectiu, que es fixen per als diferents nivells en el capítol II del Decret 92/1997 (i a l’article 2 de l’Ordre de 12 de maig de 1998) siguin respectats.
- Promoure i assessorar els diversos departaments i la comissió de coordinació pedagògica (CCP) perquè els projectes curriculars d’etapa incloguin les directrius i decisions que figurin en el PLC, en compliment del que assenyala l’article 4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
- Analitzar les necessitats que sigui convenient tractar per a una més efectiva consecució dels objectius del mateix PLC, tant per part de l’equip directiu, com, a proposta seva, per incloure en la PGA.
- Fer el seguiment continuat del PLC d’acord amb la PGA i elaborar l’informe que s’ha d’incloure a la memòria del centre i la remissió anual del PLC actualitzat, tal com estableixen els articles 3.3 i 4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
- Proposar revisions o modificacions del PLC.
- Assessorar el claustre i els alumnes quant al compliment del PLC.
- Atendre i estimular l’ús institucional de la llengua catalana en tots els àmbits de comunicació del centre.
- Coordinar-se amb l’assessoria d’àmbit sociolingüístic del Centre del professorat al qual estigui adscrit, i el servei d’Ensenyament del Català, per tot el que fa referència a materials curriculars per a l’ensenyament de i en català, de suport i complementari.
- Actuar com a pont entre el centre i altres departaments de la Conselleria (Direccions Generals de Política Lingüística, de Cultura, d’Ordenació i Innovació...) o d’institucions o organismes, com la Universitat de les Illes Balears, o similars, que puguin desenvolupar activitats d’interès lingüístic per als centres.
- Analitzar les necessitats de formació que calguin per a la capacitació lingüística del professorat, estimular la formació lingüística i cultural (reciclatge) als centres i promoure la participació en els cursos que s’organitzin.
- Fomentar que el compliment dels mínims quant a matèries a impartir en català abasta més que assignatures optatives, les obligatòries, les instrumentals i les que tinguin més pes horari i que, en conjunt, es compensin, a l’alça, les grans àrees: llengües i socials, amb les ciències i els ensenyaments artístics.
- Fomentar la realització de materials en català per part del mateix professorat , adaptats a la realitat social i cultural del centre.
- Utilitzar les xarxes telemàtiques per obtenir i per comunicar materials didàctics en llengua catalana de totes les àrees i matèries, en tots els nivells i gradacions de dificultat.
- Coordinar-se amb el departament de llengua catalana i literatura, i amb el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears per establir un servei de suport que assessori el professorat en la correcció lèxica de les activitats lectives que dugui a terme.
- Contribuir a la dinamització de la vida del centre per tal que la llengua catalana hi guanyi espai d’ús en els diversos àmbits de relació i comunicació, de forma que els diferents estaments de la comunitat educativa estiguin informats i puguin participar en el procés de normalització lingüística.
- Emetre un informe sobre qualsevol iniciativa de modificació de les que s’esmenten a l’article 6 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
- Promoure i gestionar les actuacions necessàries perquè les disposicions que figuren als articles 18 i 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, i a l’article 9, punts 3 i 4, de l’Ordre de 12 de maig de 1998, es compleixin.
- Qualsevol altra que s’estimi convenient per a la millor consecució de les finalitats previstes a la normativa aplicable i al projecte lingüístic de centre.
Per poder complir millor les seves funcions, el CCNL disposarà d’una dedicació horària de tres hores setmanals.

7.1 Projecte lingüístic de centre
D’acord amb el que s’estableix al Decret 92/1997, de 4 de juliol, i a l’Ordre de 12 de maig de 1998, el reglament orgànic, el projecte lingüístic que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, haurà de definir:
a) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge, de l’administració i la gestió, i de relació.
b) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.
c) Les àrees, matèries o assignatures que s’imparteixin en català.
d) Les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres.
e) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre, globalment i individualment.
f) Les accions i activitats proposades pel centre educatiu encaminades a la normalització lingüística del centre.
Pel que fa al punt d), el centre ha de mantenir una línia de coherència i continuïtat amb la llengua estudiada per l’alumne a l’educació primària, i també haurà de possibilitar l’opció d’una segona llengua estrangera amb garantia de continuïtat al llarg de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat.
Davant la comunitat educativa l’equip directiu vehicularà totes les seves actuacions en català, d’acord amb el punt a), i demanarà a la resta del personal docent i no docent la coherència necessària per assolir aquest objectiu.
L’autoavaluació ha de ser la primera passa per esbrinar la consecució dels objectius. En aquest sentit és convenient que l’equip directiu posi les condicions per poder-la realitzar correctament i amb garanties.
D’acord amb l’Ordre de 12 de maig de 1998, d’usos de la llengua catalana (BOCAIB núm. 69, de 26.05.98), els mínims de presència de llengua catalana a les àrees han de ser els que es reflecteixen tot seguit. L’equip directiu procurarà que s’acompleixin de forma correcta i coherent.

1r cicle d’ESO Ciències socials, geografia i història, ciències naturals, més altres dues àrees.

2n cicle d’ESO Ciències socials, geografia i història, ciències naturals, més altres dues àrees. A 3r i 4t, si és el cas, les matèries de l’àrea de ciències naturals.

Batxillerat Un 50%, mínim, de matèries afins o assignatures, d’acord amb l’article 9.4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
El Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció General d’Administració i d'Inspecció Educativa, de manera coordinada amb el Departament d’Inspecció Educativa, assessorarà els centres en l’elaboració i l’aplicació dels projectes lingüístics.

- Instruccions de primària

5.1 L’àrea de llengua
La distribució de les hores de l’àrea de llengua a l’educació primària podrà adaptar-se a programes lingüístics específics, sempre que es respectin globalment, en el conjunt de l’etapa, les assignacions horàries establertes. En aquest sentit cobra relleu particular la possibilitat d’elaboració i aplicació de projectes d’innovació en el camp del tractament de llengües (vegeu capítol 4 d’aquestes instruccions).
Les decisions que cada centre prengui sobre l’ensenyament de les llengües s’explicitaran en el projecte lingüístic, inclòs en el projecte educatiu. En concret, establir quines àrees, a més de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, es fan en català (Art. 17 Decret 92/1997), definir els plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyament-aprenentatge de les llengües al centre i determinar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit administratiu i en les comunicacions del centre (Art. 1 Ordre 12.05.98). En definitiva, planificar les actuacions lingüístiques del centre tot tenint en consideració que la llengua catalana és la llengua vehicular de l’ensenyament (Art. 6.3 Decret 125/2000).
A fi d’assessorar en la implementació correcta del projecte lingüístic, es considerarà prioritari el nomenament, per part de l’equip directiu, d’un coordinador lingüístic, amb les funcions següents:
Les funcions del coordinador lingüístic seran, en general, les de dinamització de les activitats necessàries per assolir els objectius que estableix la normativa aplicable i, en concret, la del Projecte Lingüístic de Centre. L’equip directiu determinarà les actuacions que cal desenvolupar, i les prioritats, entre les següents:
-Col·laborar amb l’equip directiu en totes les tasques que se li encomanin des de la perspectiva de la normalització lingüística del centre.
-Gestionar, si és el cas, la realització dels estudis previs a la redacció del PLC i posar-los en coneixement de l’equip directiu.
-Redactar, si és el cas, el PLC per delegació de l’equip directiu i seguint-ne les indicacions per sotmetre’ls a les aprovacions adients: equip directiu, claustre i consell escolar.
-Fer el seguiment de l’ús del català com a llengua amb què s’imparteixen les àrees que el PLC estableixi de forma que els mínims, tant d’àrees com d’horari lectiu, que es fixen per als distints nivells en el capítol II del Decret 92/1997 (i a l’article 2 de l’Ordre de 12 de maig de 1998) siguin respectats.
-Analitzar les necessitats que sigui convenient tractar per a la més efectiva consecució dels objectius del mateix PLC, tant per part de l’equip directiu, com, a proposta seva, per incloure en la PGA.
-Fer el seguiment continuat del PLC d’acord amb la PGA i elaborar l’informe que s’ha d’incloure a la memòria del centre i la remissió anual del PLC actualitzat, tal com estableixen els articles 3.3 i 4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
-Proposar revisions o modificacions del PLC.
-Assessorar el claustre i els alumnes quant al compliment del PLC.
-Atendre i estimular l’ús institucional de la llengua catalana en tots els àmbits de comunicació del centre.
-Coordinar-se amb l’assessoria d’àmbit sociolingüístic del Centre de Professors al qual estigui adscrit, i el Servei d’Ensenyament del Català, per tot el que fa referència a materials curriculars per a l’ensenyament de i en català, de suport i complementari.
-Actuar com a pont entre el centre i altres departaments de la Conselleria (Direccions Generals de Política Lingüística, de Cultura, d’Ordenació i Innovació…) o d’institucions o organismes, com la Universitat de les Illes Balears, o similars, que puguin desenvolupar activitats d’interès lingüístic per als centres.
-Analitzar les necessitats de formació que calguin per a la capacitació lingüística del professorat, estimular la formació lingüística i cultural (reciclatge) a centres i promoure la participació en els cursos que s’organitzin.
-Fomentar la realització de materials en català per part del mateix professorat , adaptats a la realitat social i cultural del centre.
-Utilitzar les xarxes telemàtiques per obtenir i per comunicar materials didàctics en llengua catalana de totes les àrees i matèries, en tots els nivells i gradacions de dificultat.
-Coordinar-se amb el departament de llengua catalana i literatura, i amb el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears per tal d’establir un servei de suport que assessori el professorat en la correcció lèxica de les activitats lectives que dugui a terme.
- Contribuir a la dinamització de la vida del centre per tal que la llengua catalana hi guanyi espai d’ús en els diversos àmbits de relació i comunicació, de forma que els diferents estaments de la comunitat educativa estiguin informats i puguin participar en el procés de normalització lingüística.
-Emetre un informe sobre qualsevol iniciativa de modificació de les que s’esmenten a l’article 6 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
-Promoure i gestionar les actuacions necessàries perquè les disposicions que figuren als articles 18 i 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, i a l’article 9, punts 3 i 4, de l’Ordre de 12 de maig de 1998, es compleixin.
-Qualsevol altra que s’estimi convenient per a la millor consecució de les finalitats previstes a la normativa aplicable i al Projecte Lingüístic de Centre.

El Servei de Català de la Direcció General d’Administració i d'Inspecció Educativa, de forma coordinada amb la Inspecció d’Educació, assessorarà els centres en l’elaboració i aplicació dels projectes lingüístics. Es considerarà prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana, atès que és aquesta la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, a més de vertebrar tot l’ensenyament. (Vegeu el Decret 92/1997, BOCAIB núm. 89, de 17.07.97, l’Ordre d’usos de la llengua catalana, BOCAIB núm. 69, de 26.05.98 i el Decret 125/2000, BOIB núm. 114, de 16.09.00).

Les àrees s’impartiran normalment en llengua catalana, excepte la de llengua castellana i la de llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, l’exposició del mestre, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d’avaluació seran en llengua catalana.

5.2 Llengua pròpia del centre
La llengua catalana ha de vertebrar tot l’ensenyament, n’és la llengua i en té la consideració de llengua vehicular (Introducció i art. 6.3. del Decret 125/2000), per això serà el vehicle d’expressió normal en els centres d’ensenyament, tant en les activitats internes com en les de projecció externa. En conseqüència, la direcció del centre vetllarà perquè sigui així en les reunions de claustre i de consell escolar, i en totes les actuacions administratives: arxiu, qualificacions, informes interns i comunicacions.

5.4 Coordinació primària-secundària
Els centres d’educació infantil i primària participaran en les actuacions de coordinació amb els centres en què s’imparteixi l’educació secundària obligatòria d’acord amb la planificació que, per als centres vinculats, s’estableixi.
La coordinació entre centres i la planificació serà a càrrec del Departament d’Inspecció Educativa, que comptarà amb la col·laboració dels EOEP, del personal del programa d’educació compensatòria i del departament d’orientació dels IES.
En la coordinació entre centres vinculats s’inclouran aspectes relatius al coneixement de l’alumnat que passa d’educació primària a educació secundària; als continguts curriculars, mètodes i sistemes d’avaluació, i als aspectes organitzatius de cada centre.
Així doncs, el centre de primària, abans del 30 de juny, haurà d’enviar a l’IES o centre de secundària on té l’adscripció el llistat d’alumnes que promocionen amb els informes corresponents.
La informació relativa a l’alumnat sobre tots els aspectes significatius en relació al seu procés d’aprenentatge serà documentada de manera suficient, tot i que no serà necessari que quedi recollida formalment en els expedients acadèmics.
Finalment, si arribat el dia 15 d’octubre, un centre de primària té llibres d’escolaritat que cap centre de secundària no li ha reclamat, aquesta circumstància, amb el llistat d’alumnes corresponent, es comunicarà a la Direcció General de Planificació i Centres.

7.1 Projecte lingüístic de centre
D’acord amb la normativa vigent (Decret 92/1997, de 4 de juliol, i Ordre de 12 de maig de 1998), el projecte lingüístic que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, haurà de definir:
a) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge, de l’administració i gestió i de relació.
b) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana.
c) Les àrees, matèries o assignatures que s’imparteixin en català
d) Les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres.
e) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre, globalment i individualment.
f) Les accions i activitats proposades pel centre educatiu encaminades a la normalització lingüística del centre.
Davant la comunitat educativa l’equip directiu vehicularà totes les seves actuacions en català, d’acord amb el punt a), i demanarà a la resta del personal docent la coherència necessària per assolir aquest objectiu.
L’autoavaluació ha de ser la primera passa per esbrinar la consecució dels objectius. En aquest sentit és convenient que l’equip directiu posi les condicions per poder-la realitzar correctament i amb garanties.
Els articles 16 (educació infantil) i 17 (educació primària) del Decret 92/1997, i el 9.1. (educació infantil) i 9.2. (educació primària) de l’Ordre de 12 de maig de 1998, esmentats al principi d’aquest paràgraf, constitueixen la normativa referida als ensenyaments mínims en català. L’equip directiu vetlarà perquè s’acompleixin de forma correcta i coherent.
El Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció General d’Administració i d'Inspecció Educativa, de manera coordinada amb el Departament d’Inspecció Educativa, assessorarà els centres en l’elaboració i l’aplicació dels projectes lingüístics.

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-