-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Setembre 2019
17-9-19 BOIB 127
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de setembre de 2019 per la qual es nomena el director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu

----------------

14-9-19 BOIB 126
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2019 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 10 de setembre de 2019 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019»
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 de setembre de 2019 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2019 que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

----------------

12-9-19 BOIB 125
- Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent de dia 10 de setembre de 2019 per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis llocs de feina de la inspecció educativa i es fa pública l’adjudicació definitiva
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de setembre de 2019 per la qual s’aproven les instruccions d’organització del batxillerat internacional a l’IES Manacor, conduent a la doble titulació de títol de batxiller LOE i diploma de batxillerat internacional
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’agost de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat concertat integrat d’educació primària, educació secundària i ensenyaments elementals de música Escolania de Lluc, d’Escorca, i se n’actualitza la configuració

----------------

10-9-19 BOIB 124
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 d’agost de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat concertat La Purísima de Palma

----------------

7-9-19 BOIB 123
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’agost de 2019, per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 d’agost de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de setembre de 2019 per la qual s’amplia la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener de 2019 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana de nivell C1 que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-