-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Setembre 2018
27-9-18 BOIB 119
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears 1/2018 pel qual es fa pública la composició dels comitès d’avaluació que han d’elaborar les avaluacions i els informes previs a la contractació de personal docent i investigador per part de la Universitat de les Illes Balears

----------------

25-9-18 BOIB 118
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de setembre de 2018 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2018-2019

----------------

22-9-18 BOIB 117
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de setembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2018-2019 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de setembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de setembre de 2018 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de l’any 2018 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de l’any 2017 i un conveni de col·laboració subscrit en el tercer quadrimestre de l’any 2017

----------------

20-9-18 BOIB 116
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de setembre de 2018 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de setembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

----------------

15-9-18 BOIB 114
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’agost de 2018 per la qual es disposen la reorganització i la reestructuració dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica de les Illes Balears (EOEP) suprimint les subseus de Formentera, Sóller, Muro i Calvià-Andratx i creant les noves seus de Sóller, Muro i Calvià-Andratx
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de setembre de 2018 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019

----------------

13-9-18 BOIB 113
- Correcció d’errates de l’edicte 9053 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 111, de 8 de setembre de 2018, de la Conselleria d’Educació i Universitat, relativa a l’Annex I de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’agost de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del CEIP Rosa dels Vents, de la Colònia de Sant Pere (Artà), que s’amplia amb una unitat agrupada d’educació infantil de segon cicle i tres unitats agrupades d’educació primària

----------------

8-9-18 BOIB 111
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2018, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

----------------

6-9-18 BOIB 110
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 d’agost de 2018 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del CEIPIEEM Simó Ballester, de Manacor, en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’agost de 2018 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’agost de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat concertat Santísima Trinidad, de Sant Antoni de Portmany
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 d’agost de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat concertat Santísima Trinidad, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 d’agost de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat concertat El Temple, de Palma

----------------

4-9-18 BOIB 109
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’agost de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i de denominació de l’Escola Municipal de Música de Sant Josep de sa Talaia
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d’agost de 2018 per la qual es modifica, per al CC Can Bonet (07004679), l’annex 10 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’agost de 2018 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018/2019

----------------

1-9-18 BOIB 108
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d’agost de 2018 per donar compliment, per al curs 2018-2019, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-