-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Setembre 2017
30-9-17 BOIB 120
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de setembre de 2017 per la qual es modifica la configuració del centre docent privat concertat d’educació especial Mater Misericordiae, de Palma, amb l’autorització de la reubicació de dues unitats del programa de transició a la vida adulta (TAVA) ubicades al centre a dues aules externes situades a s’Aranjassa, al terme municipal de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableix un nou termini de presentació de sol·licituds i documentació adjunta de la convocatòria d’ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per als curs escolar 2016-2017

----------------

28-9-17 BOIB 119
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 18 de setembre de 2017 per la qual s’aprova l’ampliació de determinades hores del professorat de música per al Programa Integrat de Música del centre concertat Sant Josep Obrer II per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 15 de setembre de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria a participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de setembre de 2017, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 19 de maig de 2017
- Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears 1/2017 pel qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds perquè es duguin a terme les avaluacions prèvies i s’emetin els informes específics de les diverses figures de professor que estableix la normativa universitària a l’efecte que la Universitat de les Illes Balears contracti personal docent i investigador

----------------

23-9-17 BOIB 117
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 14 de setembre de 2017 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de setembre de 2017 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

----------------

21-9-17 BOIB 116
- Correcció d’errors de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de setembre de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de l’any 2017 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2016, dos convenis subscrits el tercer quadrimestre del 2016 i un conveni subscrit el primer quadrimestre del 2017
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipament instrumental de música i material musical divers amb destinació als Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears

----------------

19-9-17 BOIB 115
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de setembre de 2017 per la qual es creen i suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal del programa GestIB de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de setembre de 2017, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de setembre de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de setembre de 2017 per la qual es nomenen dos vocals de la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears

----------------

16-9-17 BOIB 114
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de setembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

----------------

14-9-17 BOIB 113
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’admissió d’alumnes en l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears
- Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2017 del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2017

----------------

9-9-17 BOIB 111
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d’agost de 2017 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018

----------------

7-9-17 BOIB 110
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 28 d’agost de 2017 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

----------------

2-9-17 BOIB 108
- Decret 43/2017, d’1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca, Menorca i Eivissa amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició de material específic per a una nova implantació del cicle de grau mitjà de Vídeo discjòquei i tècnic de so per al centre IES Juníper Serra de Palma
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-