-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Octubre 2019
31-10-19 BOIB 148
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 d'octubre de 2019 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 d’octubre de 2019 per la qual es publica la relació de convenis de col.laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en el segon quadrimestre de l’any 2019

----------------

29-10-19 BOIB 147
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 d’octubre de 2019, a proposta del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019

----------------

26-10-19 BOIB 146
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’octubre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’IES La Ribera, de Palma
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Son Canals, de Palma (BOIB núm. 137, de 8 d’octubre)
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació
- Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 17 d’octubre de 2019, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 d’octubre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb l’ampliació de l’etapa de l’educació secundària obligatòria de forma progressiva i condicionada a la certificació definitiva del British Council, del centre docent estranger Mallorca International School, al municipi de sa Pobla

----------------

24-10-19 BOIB 145
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 d’octubre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Maria Lluïsa Serra, de Maó
- Resolució del president del Tribunal del certificat de nivell A2 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució de la presidenta de la Tribunal del certificat de llenguatge administratiu per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució del president del Tribunal del certificat de nivell C2 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de nivell C1 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució del president del Tribunal del certificat de nivell B2 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de nivell B1 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2019 han obtingut la qualificació d’apte
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’octubre de 2019 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2019-2020

----------------

22-10-19 BOIB 144
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 21 d’octubre de 2019 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2020 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

----------------

19-10-19 BOIB 142
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 16 d’octubre de 2019 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica de Criteris d’Estil
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

----------------

17-10-19 BOIB 141
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català

----------------

15-10-19 BOIB 140
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 3 d’octubre de 2019 de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 11 d’octubre de 2019 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per participar al programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2019», dirigit als centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

----------------

10-10-19 BOIB 138
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 7 d'octubre de 2019, per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019

----------------

8-10-19 BOIB 137
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 d’octubre de 2019 per la qual es nomena el president del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 d’octubre de 2019 per la qual es nomena directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Son Canals, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’IES Sa Blanca Dona, d’Eivissa

----------------

5-10-19 BOIB 136
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 d’octubre de 2019, per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’agost de 2019 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Millora Contínua

----------------

3-10-19 BOIB 135
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de setembre de 2019 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 26 de setembre de 2019 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-