-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Octubre 2018
31-10-18 BOIB 136
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

----------------

30-10-18 BOIB 135
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2018, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’octubre de 2018 per la qual es denega l’autorització de l’obertura i el funcionament com a centre estranger de l’Instituto Internacional del Pacífico Dharma College Mallorca i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 d’octubre de 2018 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació especial Bintaufa, del municipi de Maó, del qual és titular la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 08 d’octubre de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 08 d’octubre de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

----------------

27-10-18 BOIB 134
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 25 d’octubre de 2018 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2019 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

----------------

25-10-18 BOIB 133
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova una dotació addicional de sis hores de professorat d’educació infantil al CC San Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) per al curs escolar 2018-2019

----------------

18-10-18 BOIB 129
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de setembre de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col•legi Luis Vives, de Palma, que s’amplia amb una unitat d’FP bàsica de Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de setembre de 2018 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional
- Proposta de resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 d’octubre de 2018 per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Proposta de resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 d’octubre de 2018 per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

----------------

13-10-18 BOIB 127
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’octubre de 2018 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018

----------------

11-10-18 BOIB 125
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de setembre de 2018 per la qual s’aprova el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’octubre de 2018 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat, de dia 8 d’octubre de 2018, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director
- Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 8 d’octubre de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “La tutoria: estratègies de gestió de grup i de l’equip docent” per al curs 2018-2019

----------------

6-10-18 BOIB 123
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de setembre de 2018 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2018

----------------

4-10-18 BOIB 122
- Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears 2/2018 pel qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds perquè es duguin a terme les avaluacions prèvies i s’emetin els informes específics de les diverses figures de professor que estableix la normativa universitària a l’efecte que la Universitat de les Illes Balears contracti personal docent i investigador
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de setembre de 2018 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2018
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-