-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Novembre 2019
30-11-19 BOIB 162
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de novembre de 2019 per la qual es reconeixen a efectes administratius les unitats docents externes adscrites als centres d’acollida temporal per atendre alumnes en edat d'escolarització obligatòria amb mesures jurídiques de protecció (BOIB núm. 158, de 21 de novembre)

----------------

28-11-19 BOIB 161
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de novembre de 2019 per la qual es concedeix una ajuda de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019

----------------

26-11-19 BOIB 160
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 21 de novembre de 2019, per la qual es regula la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2019-2020 als alumnes de segon curs d’educació secundària obligatòria i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de novembre de 2019 per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears

----------------

21-11-19 BOIB 158
- Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajudes per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de novembre de 2019 per la qual es reconeixen a efectes administratius les unitats docents externes adscrites als centres d’acollida temporal per atendre alumnes en edat d'escolarització obligatòria amb mesures jurídiques de protecció

----------------

19-11-19 BOIB 157
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 14 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 14 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020

----------------

16-11-19 BOIB 156
- Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l'11 novembre de 2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 11 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 de novembre de 2019 per la qual s’actualitza l’oferta formativa per al curs 2019/2020 dels ensenyaments autoritzats, com a conseqüència de la implantació, la supressió i el canvi de perfil o de règim dels cicles formatius de formació professional en centres públics d’educació secundària, en centres integrats de formació professional i en centres d’educació de persones adultes
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020

----------------

14-11-19 BOIB 155
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de novembre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Son Anglada, de Palma

----------------

12-11-19 BOIB 154
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 d’agost de 2019 de delegació de competències en determinats òrgans d’aquesta Conselleria

----------------

9-11-19 BOIB 153
- Decret 85/2019, de 8 de novembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes
- Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 pel qual es dona per assabentat de la reelecció i el nomenament dels gerents d’ens adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 6 de novembre de 2019 per la qual s’ofereixen activitats als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, preferentment centres concertats, organitzades dins el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2019»

----------------

8-11-19 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en llengua catalana a les Illes Balears

----------------

7-11-19 BOIB 151
- Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es fa públic l'emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 602/2018 del Tribunal Superior de Justícia de les llles Balears, Sala Contenciosa Administrativa, interposat per Siemens Renting SA contra la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, en relació a la impugnació de 12 la Resolució de juny de 2018, relativa a una reclamació de quantitat
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 31 d’octubre de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de març de 2019 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019 (BOIB núm. 46, de 9 d’abril)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 d’octubre de 2019, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca a proposta del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2019 per la qual es fa pública la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2019 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 de novembre de 2019 per la qual es convoquen les proves de gener de 2020 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

----------------

5-11-19 BOIB 150
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 3 d’octubre de 2019, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 25 d’octubre de 2019 de nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per la qual s’aprova i s’ordena publicar la llista definitiva dels alumnes mereixedors dels premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel.lent corresponents al curs 2018-2019 i dels alumnes guanyadors dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears

----------------

2-11-19 BOIB 149
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 d’octubre de 2019, a proposta del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajudes de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-