-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Juny 2020
30-6-20 BOIB 116
- Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de juny de 2020 per la qual s´autoritza la modificació de la configuració del col·legi privat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat Mestral, del municipi d’Eivissa, mitjançant la transformació d’una unitat de batxillerat en una unitat d’educació secundària obligatòria

----------------

27-6-20 BOIB 115
- Resolució de la presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana de 15 de juny de 2020 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Permanent
- Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 19 de juny de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de maig de 2020 per la qual s'aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears com a conseqüència de l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2019-2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2019-2020

----------------

25-6-20 BOIB 114
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears

----------------

23-6-20 BOIB 113
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de juny de 2020 per la qual s’aprova el projecte de renovació pedagògica i metodològica MIRA (Monti-sion imaginant i renovant l’aprenentatge) i s’autoritza la modificació dels espais, estructurada en tres fases, del centre privat concertat Nuestra Señora de Montesión amb codi 07004254
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de juny de 2020 per la qual es denega l’autorització per modificar la configuració del centre docent estranger Baleares International College, de Calvià, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 22 de juny de 2020 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2020 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

----------------

20-6-20 BOIB 112
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 de juny de 2020 per la qual es nomenen determinats membres del Consell Social de la Llengua Catalana
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzar-les de manera presencial
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de juny de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019

----------------

18-6-20 BOIB 110
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica, a causa de l’epidèmia de la COVID-19, la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2020-2021
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2020-2021

----------------

13-6-20 BOIB 107
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 10 de juny de 2020 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de director del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 2 de juny de 2020 per a la correcció d’errades observades a la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 1 de setembre de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria per a projectes coordinats de R+D (BOIB Núm. 113 de 14 de setembre de 2017)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 10 de juny de 2020 per la qual es crea l’equip IBSTEAM i se n’estableixen la composició i les funcions

----------------

11-6-20 BOIB 106
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 21 de maig de 2020 per la qual es deixa sense efectes la convocatòria del procés d’avaluació dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 21 de maig de 2020 per la qual es deixa sense efectes la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016

----------------

9-6-20 BOIB 105
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual es modifica a causa de l’epidèmia del COVID 19 la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de març de 2020 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2020
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de juny de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2020

----------------

6-6-20 BOIB 103
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 4 de juny de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l´Institut d´Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de maig de 2020 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per la Resolució de 22 de gener de 2019
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 27 d’abril de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, per al curs 2020-2021
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 27 d’abril de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits, assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears, per al curs 2020-2021
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 27 d’abril de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres, assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears, per al curs 2020-2021
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 27 d’abril de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació intercentres per a l’actualització i la reflexió conjunta sobre la competència matemàtica i els seus processos d’aprenentatge entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits, assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears, per al curs 2020-2021

----------------

5-6-20 BOIB 102
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

----------------

4-6-20 BOIB 101
- Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s'aproven les instruccions per adequar els criteris d’avaluació, promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments per a persones adultes de les Illes Balears com a conseqüència de l'Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 de maig de 2020 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2019-2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2019-2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d'11 de maig de 2020 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2019-2020

----------------

2-6-20 BOIB 99
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 21 de maig de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de maig de 2020 per la qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de maig de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de març de 2020 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-