-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Juliol 2019
25-7-19 BOIB 102
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 de juliol de 2019 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Vitivinicultura
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza la implantació del batxillerat en la modalitat d’Arts a l’IES Marc Ferrer, del municipi de Formentera

----------------

20-7-19 BOIB 100
- Decret 57/2019, de 19 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle Koala Polígon, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’escola municipal de primer cicle d’educació infantil Es Faralló, de Portocolom, de titularitat de l’Ajuntament de Felanitx, amb l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de primer cicle
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de denominació del centre docent estranger American International School per la de Rafa Nadal International School, del sistema educatiu dels Estats Units d’Amèrica, al municipi de Manacor
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de juliol de 2019 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 9 de juliol de 2019 per la qual es reconeix a efectes administratius l’Equip Específic de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA) per millorar la competència comunicativa i lingüística dels alumnes i atendre aquells amb dificultats de llenguatge i d’aprenentatge i se li atorga autonomia de gestió

----------------

18-7-19 BOIB 99
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle Somnis, d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat Cooperativa Son Verí Nou, del municipi de Llucmajor, amb la supressió de dues unitats d’educació infantil de primer cicle i dues unitats de batxillerat
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de juliol de 2019 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de juliol de 2019 que modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de juliol de 2019 per donar compliment, per al curs 2019-2020, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

----------------

16-7-19 BOIB 97
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de juliol de 2019 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 10 de juliol de 2019, per la qual es nomenen directors amb caràcter extraordinari de centres públics no universitaris de les Illes Balears
- Resolució del president de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) d’11 de juliol de 2019 per la qual es nomena el gerent de l’IBISEC
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de dia 9 de juliol de 2019 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 11 d’abril de 2019 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de cicles de formació professional” per al curs 2019-2020

----------------

13-7-19 BOIB 96
- Decret 54/2019, de 12 de juliol, pel qual es disposa el cessament d’alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Decret 55/2019, de 12 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

11-7-19 BOIB 94
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de juliol de 2019 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de juliol de 2019, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 4 juliol de nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 2 de juliol de 2019, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears convocades per Resolució de 28 de febrer de 2018
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de juliol de 2019 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019 aprovat mitjançant Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juny de 2019

----------------

9-7-19 BOIB 92
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 4 de juliol de 2019, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 04 de juliol de 2019, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de gener de 2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2018-2019

----------------

4-7-19 BOIB 89
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Jordi, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’EOI d’Eivissa
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Mateu de Baix, de Sant Antoni de Portmany
- Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de juliol de 2019 per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

----------------

3-7-19 BOIB 88
- Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
- Decret 11/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern de les Illes Balears
- Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

2-7-19 BOIB 87
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juny de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 28 de juny de 2019 per la qual se citen a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu núm. 180/2019, que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-