-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Gener 2018
30-1-18 BOIB 14
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

27-1-18 BOIB 13
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22 de gener de 2018 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 18 de gener de 2018 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017

----------------

25-1-18 BOIB 12
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2017 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives de Bàsquet i Futbol a l’IES Guillem Cifre de Colonya i a l’IES Mossèn Alcover i de la modalitat de Futbol a l’IES Guillem Sagrera

----------------

23-1-18 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2018
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15/01/18 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius del grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de gener de 2018 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de l’any 2017

----------------

20-1-18 BOIB 10
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 19 de gener de 2018, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016

----------------

18-1-18 BOIB 9
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018

----------------

16-1-18 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de gener de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius del grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de gener de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears

----------------

12-1-18 BOIB 6
- Correcció de les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-