-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Febrer 2020
18-2-20 BOIB 21
- Resolució de correcció d’errades de l’edicte 12274 publicat en el Bulletí Oficial de les Illes Balears núm. 166, de 10 de desembre de 2019, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 31 de gener de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de l’adscripció de la titularitat del centre privat concertat d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria CC Nostra Senyora de la Consolació, de Ciutadella
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de febrer de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 14 de febrer de 2020 per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari 570/2019 de la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referit al recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Mallorca Patrimoni contra la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 d’octubre de 2019 relativa al recurs potestatiu de reposició interposat per aquesta mateixa associació

----------------

13-2-20 BOIB 19
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de gener de 2020 per la qual es nomena el director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de febrer de 2020, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019

----------------

11-2-20 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual s’autoritza l’oferta parcial i l’organització temporal especial per al cicle formatiu de Producció d’Audiovisuals i Espectacles

----------------

8-2-20 BOIB 17
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2020 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2019-2020

----------------

1-2-20 BOIB 14
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 28 de gener de 2020, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Correcció d’errades en la publicació de Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 11, de 25 de gener)
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-