-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Febrer 2018
27-2-18 BOIB 26
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

24-2-18 BOIB 25
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de gener de 2018 per la qual es nomenen membres de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears en representació de les federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2018-2019

----------------

22-2-18 BOIB 24
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2018 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació o l’ampliació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari P.O. 13/2018 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, instat per la representació processal de l’empresa“ Iss Facility Services, S.A.” contra la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, mitjançant escrit de 18 d’abril de 2016, pel qual es reclamava el pagament dels interessos de demora de les factures a que es refereixen els serveis de neteja dels centres dependents d’aquesta conselleria
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública la proposta de decret de modificació del Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears

----------------

17-2-18 BOIB 22
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2018 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà en torn semipresencial de les modalitats esportives de Piragüisme i Vela (amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure) i la implantació del grau superior en torn semipresencial de la modalitat esportiva de Vela (amb Aparell Fix i amb Aparell Lliure) a l’IES CTEIB i s’actualitzen les modalitats esportives autoritzades en règim semipresencial en aquest centre
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 12 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 13 de febrer de 2018, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 422/2017
- Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la directora general de Personal Docent i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de febrer de 2018 per la qual es dicten les instruccions en relació amb el procediment d’acreditació per optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu en règim de comissió de serveis

----------------

15-2-18 BOIB 21
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de febrer de 2018, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Instrucció del conseller d’Educació i Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits

----------------

13-2-18 BOIB 20
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de febrer de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres de règim especial dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018

----------------

10-2-18 BOIB 19
- Licitació per a la contractació de l’execució del servei de cafeteria de centres educatius públics de les Illes Balears per al cursos escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
- Licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears per als cursos escolares 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

----------------

8-2-18 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de gener de 2018 que modifica la Resolució de 10 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Manteniment aeromecànic
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 25 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

----------------

6-2-18 BOIB 17
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 1 de febrer de 2018 per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

3-2-18 BOIB 16
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de gener de 2018 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de la modalitat esportiva de Piragüisme, en torn semipresencial, a l’IES Algarb; de les modalitats de Vela, Muntanya i Escalada, Bàsquet, Futbol i Futbol Sala, en torn semipresencial, a l’IES Cap de Llevant, i de les modalitats de Bàsquet i Futbol, en torn de matí i jornada continuada, a l’IES Cap de Llevant
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-