-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

CAIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Abril 2017
27-4-17 BOIB 50
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

25-4-17 BOIB 49
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

22-4-17 BOIB 48
- Licitació per a la contractació del subministrament de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments no universitaris, en suport paper, la seva impressió i personalització, així com el transport i l’entrega en el lloc de destí

----------------

15-4-17 BOIB 45
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 11 d’abril de 2017, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aspirants seleccionats en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 25 de febrer de 2016

----------------

8-4-17 BOIB 42
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de març de 2017 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de formació professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 23 de març de 2017 per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

6-4-17 BOIB 41
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 167/2016

----------------

4-4-17 BOIB 40
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 28 de març de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de març de 2017 per la qual es modifica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació publicada en la Resolució de 20 de desembre de 2016 (BOIB núm. 161, de 24 de desembre)
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 29 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2017-2018

----------------

1-4-17 BOIB 39
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 15 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil
-

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-