-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Educació secundària obligatòria - LOMCE

decret de currículum || annexos || ordres || resolucions
---

 

Decret de currículum
VC: Decret 34/2015 d'educació secundària obligatòria VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

---

Annexos del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF | WORD Arts escèniques i dansa
PDF | WORD Biologia i geologia
PDF | WORD Ciències aplicades a l’activitat professional
PDF | WORD Cultura científica
PDF | WORD Cultura clàssica
PDF | WORD Economia
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Educació plàstica, visual i audiovisual
PDF | WORD Filosofia
PDF | WORD Física i química
PDF | WORD Geografia i història
PDF | WORD Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (específica 3r ESO)
PDF | WORD Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial (troncal 4t ESO)
PDF | WORD Llatí
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Matemàtiques
PDF | WORD Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
PDF | WORD Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
PDF | WORD Música
PDF | WORD Primera llengua estrangera
PDF | WORD Religió Catòlica
PDF | WORD Segona llengua estrangera
PDF | WORD Tecnologia (específica 1r cicle ESO)
PDF | WORD Tecnologia (troncal 4t ESO)
PDF | WORD Tecnologies de la informació i la comunicació
PDF | WORD Valors ètics

---

Ordres
PDF VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

---

Resolucions
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2018-2019 NOU
BOIB núm. 150, de 29 de novembre de 2018

PDF
cat | PDF cast Annex 2 - Actes d'avaluació

PDF cat | PDF cast | WORD cat | WORD cast Annex 3 - Consell orientador
PDF Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017

PDF
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

PDF | WORD Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització
PDF | WORD Annex 3 - Informe de l’equip docent
PDF | WORD Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades

---

Darrera actualització: 29-11-2018

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-