-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Currículum de les Illes Balears
---

 
logo CEU 2017 Currículum de les Illes Balears
 

-Batxillerat - LOE

decret de currículum || annexos || estructura || ordres || documents oficials d'avaluació
---

 

Decret de currículum
Decret 82/2008 de batxillerat Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 107, d'1 d'agost de 2008

---

Annex del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears
  Matèries comunes i de modalitat del batxillerat
PDF | WORD ANÀLISI MUSICAL I i II
PDF | WORD ANATOMIA APLICADA
PDF | WORD ARTS ESCÈNIQUES
PDF | WORD BIOLOGIA
PDF | WORD BIOLOGIA I GEOLOGIA
PDF | WORD CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS
PDF | WORD CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
PDF | WORD CULTURA AUDIOVISUAL
PDF | WORD DIBUIX ARTÍSTIC I i II
PDF | WORD DIBUIX TÈCNIC I i II
PDF | WORD DISSENY
PDF | WORD ECONOMIA
PDF | WORD ECONOMIA DE L’EMPRESA
PDF | WORD EDUCACIÓ FÍSICA
PDF | WORD ELECTROTÈCNIA
PDF | WORD FILOSOFIA I CIUTADANIA
PDF | WORD FÍSICA
PDF | WORD FÍSICA I QUÍMICA
PDF | WORD GEOGRAFIA
PDF | WORD GREC I i II
PDF | WORD HISTÒRIA DE L’ART
PDF | WORD HISTÒRIA D’ESPANYA
PDF | WORD HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
PDF | WORD HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
PDF | WORD HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA
PDF | WORD LITERATURA UNIVERSAL
PDF | WORD LLATÍ I i II
PDF | WORD LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I i II
PDF | WORD LLENGUA CATALANA I LITERATURA I i II
PDF | WORD LLENGÜES ESTRANGERES I i II
PDF | WORD LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL
PDF | WORD MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I i II
PDF | WORD MATEMÀTIQUES I i II
PDF | WORD QUÍMICA
PDF | WORD TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA
PDF | WORD TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II
PDF | WORD VOLUM

  Matèries optatives del batxillerat
PDF AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES
PDF ESTADA A L'EMPRESA
  FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (BOE 14/08/1993)
PDF GEOLOGIA
PDF HISTÒRIA I CULTURA DE LES ILLES BALEARS
PDF LITERATURA CASTELLANA
PDF LITERATURA CATALANA
PDF MECÀNICA
  PRINCIPIS FONAMENTALS D'ELECTRÒNICA (BOE 14/08/1993)
PDF PSICOLOGIA
PDF SEGONA LLENGUA ESTRANGERA I i II: ALEMANY
PDF SEGONA LLENGUA ESTRANGERA I i II: ANGLÈS
PDF SEGONA LLENGUA ESTRANGERA I i II: FRANCÈS
PDF SOCIOLOGIA
PDF TALLER D'APLICACIONS ARTÍSTIQUES DELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
  TALLER DE VOLUM (VOLUM II) (BOE 29/01/1993)
  TALLERS ARTÍSTICS: CERÀMICA, GRAVAT, FOTOGRAFIA, JOIERIA, TÈXTIL I MODA, PINTURA (BOE 29/01/1993)
PDF TÈCNIQUES EXPERIMENTALS
PDF TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ: ARTS
PDF TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ: CIÈNCIES I TECNOLOGIA
PDF TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
PDF PROJECTES D'INVESTIGACIÓ (ANNEX ORDRE DE DESENVOLUPAMENT 27/04/09)
PDF TALLER DE COS, MOVIMENT I EXPRESSIÓ (ANNEX ORDRE DE DESENVOLUPAMENT 27/04/09)
PDF TALLER D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA (ANNEX ORDRE DE DESENVOLUPAMENT 27/04/09)

---

Matèries comunes Estructura: Distribució de les matèries en el Batxillerat
1r Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Religió
2n Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Llengua estrangera II
Modalitat Arts Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials
Matèries de modalitat 1r Via Arts plàstiques, disseny i imatge:
- Cultura audiovisual
- Dibuix artístic I
- Dibuix tècnic I
- Volum

Via Arts escèniques, música i dansa:
- Anàlisi musical I
- Anatomia aplicada
- Cultura audiovisual
- Llenguatge i pràctica musical
- Biologia i geologia
- Dibuix tècnic I
- Física i química
- Matemàtiques I
- Tecnologia industrial I
- Economia
- Grec I
- Història del món contemporani
- Llatí I
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
2n Via Arts plàstiques:
- Dibuix artístic II
- Dibuix tècnic II
- Disseny
- Història de l’Art
- Tècniques d’expressió graficoplàstica

Via Arts escèniques:
- Anàlisi musical II
- Arts escèniques
- Història de la música i de la dansa
- Literatura universal
- Biologia
- Ciències de la terra i mediambientals
- Dibuix tècnic II
- Electrotècnia
- Física
- Matemàtiques II
- Química
- Tecnologia industrial II
- Economia de l’empresa
- Geografia
- Grec II
- Història de l’Art
- Literatura universal
- Llatí II
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Optatives vinculades a la modalitat 1r

o

2n
- Tallers artístics
- Taller d’escriptura dramàtica
- Taller de cos, moviment i expressió
- Tècniques experimentals
- Història i cultura de les Illes Balears
- Literatura castellana
- Literatura catalana
2n - Sociologia
- Taller de volum
- Taller d’aplicacions artístiques
- Ampliació de matemàtiques
- Geologia
- Mecànica
- Principis fonamentals d’electrònica
- Fonaments d’administració i gestió
- Sociologia
Optatives generals 1r Estada en l’empresa
Segona llengua estrangera I
Tecnologies de la informació i la comunicació
2n Projectes d’investigació
Psicologia
Segona llengua estrangera II

PDF Text en PDF

---

Ordres

PDF
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009
PDF Annex 1: Relació de matèries de segon que requereixen coneixements previs de matèries de primer per poder ser cursades
PDF Annex 2: Distribució de l’horari lectiu setmanal
PDF Annex 3: Matèries optatives
PDF Annex 4: Assignació de les matèries optatives als departaments didàctics
PDF Annex 5: Matèries optatives vinculades a les modalitats del batxillerat. Matèries optatives generals per a totes les modalitats
PDF Annex 6: Equivalència de matèries
PDF Annex 7: PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
PDF Annex 8: TALLER DE COS, MOVIMENT I EXPRESSIÓ
PDF Annex 9: TALLER D’ESCRIPTURA DRAMÀTICA
PDF Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009
  PDF Instruccions de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre alguns aspectes de l’avaluació de l’alumnat de batxillerat 1-9-10

PDF Circular de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives referent a alguns aspectes de l’avaluació de l’alumnat de batxillerat 26-4-11
PDF Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears
BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2009
  PDF Instruccions de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears 7-9-10
PDF Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears
BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2009
  PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre el batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears 7-9-10
  PDF Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre la incorporació d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers 17-5-10
  PPT Presentació: “EL BATXILLERAT I LES NOVES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT” 5-6-09

---

Documents oficials d'avaluació
PDF Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

Annex 11. Actes d’avaluació

EXCEL Annex 11a - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del primer curs

EXCEL Annex 11b - Acta d'avaluació final ordinària/extraordinària del segon curs

PDF Observacions Annex 11

Annex 12. Expedient acadèmic

WORD Annex 12 - Expedient acadèmic de l'alumne/a

Annex 13. Historial acadèmic

WORD Annex 13 - Historial acadèmic de batxillerat

PDF Observacions Annex 13

Annex 14. Informe personal per trasllat

WORD Annex 14 - Informe personal per trasllat

---

Darrera actualització: 21-10-10

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-