-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Plans d’innovació pedagògica
---

DGPLAN
 

>> Convocatòria del procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017

>> El pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre és un document estratègic que, a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades pel centre educatiu en les quatre darreres memòries anuals, defineix els objectius de millora i les estratègies i actuacions necessàries per aconseguir-los. Es formalitza per mitjà d’un acord de col·laboració entre el centre educatiu i la Conselleria d’Educació i Universitat, en el qual s’han de definir els compromisos assumits per les parts. La posada en marxa del pla es converteix en una oportunitat perquè els centres posin en pràctica les actuacions necessàries per:

  • Millorar l’aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.
  • Reorganitzar la feina en equip i cooperativa dels professors.
  • Promoure la participació de tota la comunitat educativa, especialment de les famílies.
  • Obrir-se a l’entorn a través de projectes i col·laboracions amb altres centres educatius i entitats de la zona (serveis socials, centre de salut, associacions, etc.).

El pla d’innovació pedagògica es fonamenta en l’autonomia dels centres per organitzar els seus recursos i el seu currículum i per respondre de la gestió que fan dels recursos humans i econòmics. Els centres tindran el suport de l’Administració educativa durant el procés de canvi i integració de les actuacions de millora.

El pla ha de concretar elements estratègics de millora de la gestió dels centres, de la formació dels professors, de la coordinació dels equips de feina i d’innovació metodològica i de la participació de les famílies en l’aprenentatge dels alumnes. L’avaluació de la implantació d’aquest canvi estratègic ha d’anar lligada a l’avaluació de l’impacte que té en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència i en la reducció de l’absentisme i, en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2016-2017 i establir-ne el seguiment, l’assessorament i l’avaluació, amb l’objectiu d’anar generalitzant gradualment aquesta mesura.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’equip directiu és el responsable d’elaborar el projecte inicial del pla, per iniciativa pròpia o a proposta d’un conjunt de membres del claustre de professors que suposi, com a mínim, el 30 % dels membres que el conformen. El director ha de presentar el projecte inicial al claustre de professors i al consell escolar del centre perquè facin les aportacions que considerin adients abans de la redacció definitiva.

Una vegada s’hagi elaborat la redacció definitiva del pla, aquest s’ha de sotmetre a l’aprovació del claustre de professors i del consell escolar del centre.

Cada centre només pot presentar un únic pla en aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de maig de 1016

 

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 22 d’abril de 2016, per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017 NOVETAT 21/7/16
BOIB núm. 92, 21 de juliol de 2016

 

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 d’abril de 2016 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017
BOIB núm. 54, 30 d'abril de 2016

 

---

>> Anar a “Convocatòria de plans d'innovació pedagògica
per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-17”:
[anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-